Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim

kurumsallaşma

kurumsal yönetim

 

 

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim son yıllarda  hayatımıza özellikle OECD ile girmiş kavramlardır. Firmalar sürdürülebilir başarıyı yakalamak istiyorlarsa bu kavramlara tanışmalıdır, ancak maalesef ülkemizde kurumsallaşma sürecinde yeterinde ilgi gösterilmemekte bunun sonucu olarak da aile şirketlerinin ekonomik faaliyetleri kısa sürmektedir. Ekonomimizde lokomotifi görevini gören ihracatımızın kayda değer bir kısmını gerçekleştiren aile şirketlerinin yaşam ömrü ortalama 24 yıldır. Bu da kurucunun firma başında kaldığı süreye denk gelmektedir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, birinci kuşakta son bulan aile şirketi oranını %80; ikinci kuşağa ulaşanların oranı %16, üçüncü kuşağa ulaşanların oranı %4’dür.

Uzun vadede kurumsallaşmayan ve kurumsal yönetimin temel ilkelerini uygulamayan şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalaması oldukça güçtür

Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin  esas amacı bir organizasyonun  sistemi kişiye bağlı olmaktan çıkarmak,devamlılığı belli kişilerin varlığına bağlı olmayan bir sistem’ oluşturmaktır.

Kurumsallaşma genellikle organizasyon ve operasyon üzerine yoğunlaşır; iş çerçevelerinin belirlenmesi, yetki sorumluluk ve rollerin tanımlanması, standart uygulamaların ve denetim yapısının oluşturulması konularına eğilir.

 • Amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulması;
 • İş tanımlarının yazılması;
 • Prosedür ve yönetmeliklerin oluşturulması;
 • Yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi gibi unsurlara işaret eder. Kurumsallaşma kısaca, operasyonel işlerin daha doğru bir şekilde işlemesini amaçlar.

Kurumsal Yönetim ise, “sahiplik ve kontrol” unsurlarının devreye girmesiyle anlam kazanır; hesap verilebilir şeffaf bir yapının oluşmasını sağlamayı böylelikle  pay sahiplerinin çıkarlarını gözetmeyi amaçlar.

 • Aile anayasası oluşturulması;
 • Aile yönetim ilişkilerinin belirlenmesi;
 • Hissedar olan ve olmayan, yönetimde olan ve olmayan aile bireylerinin çıkarlarının dengelenmesi;
 • Aile konseyi oluşturulması;
 • Çatışma yönetimi sistematiği oluşturulması;
 • Haleflik planı yapılması;
 • Hissedar sözleşmesi hazırlanması gibi unsurları ön plana çıkarır.

Bu unsurlar, sahipliği ellerinde tutan aile bireylerinin, varlıklarını- gelecek kuşaklara ulaştırmalarını, dolayısıyla şirketin devamlılığını sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal yönetim dört ana prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Adillik; Adilik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifade eder. Azınlık hissedarları ve yabancı ortaklar da dâhil olmak üzere, hissedar haklarının korunması bu ilke altında incelenmektedir.

Sorumluluk;  Sorumluluk ilkesi, şirketlerin pay sahipleri için değer yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade eder.

Şeffaflık; Kuruluşların kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını, doğru zamanda yapması gerekliliği, iyi uygulamalarda ortaya konmaktadır.

Hesap Verebilirlik Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamalıdır.

Kaynak:  http://www.demetekin.com.tr/kurumsallasma-ve-kurumsal-yonetim/

 

 

Turquality ile Marka Olmak…

Turquality Nedir?

Turquality projesi son derece büyük bir proje olup 2004 yılından bu yana şekillendirilmektedir. Program çok iyi kurgulanmış bir yapıya sahip olmakla birlikte sektörlere kademeli olarak açılmış, yaşanan sorunlar ve belirsizlikler süreç içinde düzeltilerek bu günkü haline getirilmiştir.

Önce tekstil ve hazır giyim sektörü, sonra hızlı ve  dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, plastik ambalaj, otomotiv, endüstriyel makine ve son olarak da bazı hizmet sektörleri (sağlık turizmi, yazılım ve lojistik sektörleri) de programa dahil edildi.

 

Turquality Türk+ Quality  sözcüklerinin kısaltılmalarıdır, Turquaz rengini çağrıştırdığı için  Turquality olarak isimlendirilmiştir. Dünya çapında güçlü Türk markaları oluşturmayı hedefler.

Bu bir marka yolculuğudur, bir gemiye binersiniz ve devlet de rüzgarıyla size destek verir.

Bu yolculukta neler olur? Kısaca özetleyelim

 

Finansal Kaynak

Turquality marka olmaya aday gördüğü firmanın birçok harcamasını hibe kredi şeklinde destekler.;  harcama gerçekleştikten sonra masrafın % 50 si şirkete karşılıksız geri ödenir; böylelikle şirkete ciddi bir nakit girişi olur.

 

Marka Değerinin Artırılması

Marka değeri yüksek şirketler ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla piyasaya sürerler; rekabet güçleri yüksektir. Ancak marka değeri olmayan bir şirket rekabet edebilmek için fiyatını düşürmek zorundadır. Bu sebeple bu program,  şirketlerin marka değerini artırmaya yönelik faaliyetlerini destekler ve bu konuda yol gösterici rol oynar. Bu kapsamda şirketlere uluslararası danışmanlık firmalarıyla çalışma ve onlardan profesyonel marka desteği konusunda hizmet alma olanağı sunar; aynı zamanda bu konuda alınan tüm danışmanlık, Pazar araştırması, reklam,  kurumsal kimlik çalışmaları vb  danışmanlık  giderleri de destek kapsamında değrelendirir.

 

Ar-ge ve Tasarım ile Katma Değeri Yüksek Ürünler

Ar-ge ve tasarım konusunda gerekli yatırımları yapmayan firmalar teknolojik dönüşümde geri kaldıkları için global rekabette sıkıntı yaşarlar. Turquality,  firmaların marka olma yolunda bu süreçleri geliştirmeleri için gerekli  finansal desteği sağlamaya çalışır.  Bu kapsamda gerçekleşen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil masraflarını, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge  konusunda sağlanan tüm danışmanlık hizmetlerini aynı zamanda moda tasarımcısı ve endüstriyel ürün tasarımcısı maaşlarını destek kapsamında değerlendirir.(brüt ücretlerinin % 50’i oranında 5+5 yıl” süre ile  en fazla 5 adet)

 

Teknolojik Dönüşüm ve Verimlilik

Teknolojiyi doğru zamanda doğru yatırımları yapan ve etkin şekilde  kulanan şirketler insan kaynağı dahil tüm temel girdilerde ciddi maliyet avantajı yakalarlar. Turquality bu sebeple  her türlü yazılım, lisans, bu işler için alınacak   eğitim, danışmanlık harcamalarını destekler.

 

Kurumsallaşma

Turquality başvuru öncesinde şirketin kurumsallaşma konusunda ne kadar yol aldığını değerlendirir; ve bu süreçleri daha da geliştirmesi konusunda şirketlere yol gösterici rol oynar.

hizmet sektörü turquality

Pazar Bilgisi

Turquality, şirketlerin doğru Pazar ve rekabet stratejileri geliştirmeleri için “Marka Gelişim Yol Haritası” başlığında profesyonel destek almalarını sağlar. Bu profesyonel iş planları pazarın büyüklüğünden,  rakip firmaların detaylı analizine kadar son derece detaylı çalışmaları içeren ve şirketin doğru hedef pazarlara odaklanması ve doğru ürün üretmesini sağlayan planlardır.

Danışman Firma ile hazırlanan marka gelişim yol haritası bu süreçteki en önemli ve altın değerinde bir çalışmadır.Turquality tüm diğer giderlerin %50 sini karşılarken bu çalışmanın % 75’ini karşılar.

İşte bu görüldüğü gibi bu çalışmalar  birçok açıdan firmayı yükseklere taşıyan üst düzey iş planlarından oluşuyor, sizde de Turquality ile bu Marka Yolculuğu’na ne dersiniz?

Kaynak:http://www.demetekin.com.tr/

2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı kararla “Hizmet Sektörü” de turquality kapsamında dahil edildi; karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hizmet Sektörü Stratejik Bir Kararla Turquality Kapsamına Dahil Edildi

http://www.turquality.com/mevzuat/2015-9_sayili_karar

 

Misyon ve Vizyon

Misyon  örgütün kimliği ve varlık nedenidir”.

Daha çok bir duygu ifade eder, örgütün başkaları tarafından nasıl algılandığı konusu en çok misyon ifadesinde gizlidir.  Bu sebeple misyon; kuruluşu diğerlerinden  ayırt etmeye yarayacak bir özelliği anlatır.

“Vizyon kuruluşun geleceğe bakışıdır.”

Vizyon ise örgütün  gelecekte, nerede olmayı arzu ettiğini gösterir. Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NE olmasını istiyorsunuz? Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NEREDE olmasını istiyorsunuz? Kuruluşunuzun 10 yıl sonra NELER YAPMASINI istiyorsunuz? Sorularına cevap arar.

Misyon ve Vizyon çoğu zaman birbirine karıştırılır, misyon daha çok bir duyguyu ifade ederken vizyon geleceği gösterir. Misyon bugünü yansıtır,  vizyon ise geleceğe bakıştır;  yarını gösterir. Misyon söylemi ile müşterilere hitap eder, vizyon ise daha çok çalışanlar için ilham vericidir.

 

İyi Tanımlanmış bir Misyon Aşağıdaki Özelliklere Sahiptir

1.Çalışanları motive eder.

 1. Kuruma aittir, özgüdür.

3.Net ve çarpıcı ifade edilir.

4.Ulaşılamaz, uzun vadelidir.

6.Nicelikle değil, nitelikle ilgilidir.

7.Misyon kurumun içine değil, dışına yöneliktir.

8.Paylaşılan, kuruluşun ortak değer ve inançlarıdır

Güçlü bir vizyon şu özelliklere sahiptir:

1.İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir.

2.Çekicidir;  çalışanlar kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker.

3.Kısa ve akılda kalıcıdır.

4.İlham verici ve iddialıdır.

5.Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

6.Vizyon zorlayıcıdır, çetindir:

7.Vizyon organizasyonun kimsede olmayan eşsiz  yanlarını ve yetkinliklerini, neleri temsil ettiğini ve neler yapabileceğini yansıtır.

8.Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır

 

 

Kaynak: http://www.demetekin.com.tr

 

 

Strateji Evi Nedir?

 

Strateji Evi, stratejik planlamanın temelini oluşturan bir yaklaşımdır. Şirketin strateji haritası öncesinden de stratejik temaların belirlenmesi gerekir.Başka bir açıdan bakarsak öncelikle stratejik temaların belirlenmesi, bu temalar ve 4 boyut üzerinde strateji haritasının inşa edilmesi gerekir.

Strateji evi, BSC boyutları, temalar ve stratejik hedeflerin görsel olarak temsil edildiği bir yaklaşımdır. Evin çatı kısmı misyon ve vizyonu; Balanced Scorecard boyutları evinin zeminini, stratejik temalar ise evin duvarlarıdır.

Mevcut durum analizini doğru yapar ve stratejik hedeflerimizi de doğru temalar üzerine oturtursak strateji evimizde o ölçüde  sağlam olur.Ana vizyona giderken o vizyona ulaşılmak için birçok başarı alanında  gerekli stratejik girişimlerin yürütülmesi gerekir;  eksik temalarla kurgulanan  stratejik plan tıpkı bir evin taşıyıcı duvarlarının eksik olması gibi eksik kalacaktır.

Birçok şirket/kuruluşta benzer temalar kullanılır, en sık kullanılan temalar, operasyonel mükemmellik, müşteri hizmetleri, üründe liderlik, sürdürülebilirlik, hizmette mükemmellik temalardır.

Stratejik temalar bize doğru konulara yoğunlaşmayı sağlar, sade, kolay anlaşılır, öncelikleri doğru belirlenmiş bir plan oluşturmamıza yardımcı olur.

Kaynak: demetekin.com.tr

R.A.C.I Matriksi

R.A.C.I Matriksi Nedir?

R.A.C.I Matriksi  6 Sigma proje yönetiminde kullanılan metodolojilerden biridir; ancak 6 Sigma’nın uygulanmadığı  bir çok kurum  bu metodolojiyi  çalışanların görev tanımlarını oluşturulmasında,  rol/sorumluluk/ yetki alanlarının belirlenmesinde etkin olarak kullanmaktadır.

Süreç odaklı tüm uygulamalarda  iyi tasarlanmış verimli süreçlerin oluşturulması, dokümante edilmesi ve uygulanması çok önemlidir. Ancak bunun yanında bir sürecin iyi işleyebilmesi için süreçte yer alan her adımda kişilerin rollerinin açık bir şekilde tanımlanması gerekir. R.A.C.I matriksi bu amaçla oluşturulmuş  , süreçlerdeki kişilerin sorumluluklarının, rollerinin ve bilgi akışının  tanımlandığı bir uygulamadır.

R.A.C.IRACI

(R) Responsible (Yetkili) – İşi yapar
(A) Accountable  (Hesap verir) – Ana sorumlu
(C) Consulted (Danışılan) – Girdi sağlar
(I) Informed (Bilgilendirilen) – Bilgi Akış Bu yazının devamını oku

Siz Hangi Renksiniz?

D.I.S.C Kişilik  Envanteri  

Tanım

 • Kişinin beyninin hangi lobunu kullandığını gösteren bilimsel bir profil belirleme aracı.
 • Dr. William Moulton Marston‘ın 1928 yılında yayınladığı “emotions of normal people” – “normal kişilerin duyguları” kitabına dayanıyor.

Yaşayan her birey kendine özel ve benzersizdir ve sınıflandırmalar bir bireyi özelinde tanımak ve algılamakta yeterli olamaz. Ancak sosyologlar genel eğilimler açısından kitleleri yorumlarken bazı sınıflandırmalar yaparlar ki bunlar genel üzerinde doğruya yakın bilgiler verir.
D.I.S.C kişilik envanteri de bu amaçla geliştirilmiş Amerika’da en yaygın biçimde kullanılan bir profil belirleme aracıdır. Bu bu teoriye göre insanlar temelde dört temel kişilik özelliğine yatkınlık gösteriyorlar. Bu yaklaşım, Dominance- Influence – Steadines- Comliance (Dominant –Etkileyici- Durağan/ İstikrarlı-Uyumlu)  olmak üzere  temel dört tip mizaç  üzerinde geliştirilmiş, 2 eksenli, 4 bölgeli bir diyagram üzerinde tanımlamış.

Untitled

 • Dominance – Kontrol, Güç, Kararlılık
 • Influence – Sosyal ilişkiler, İletişim
 • Steadiness – Sabır, Sebat, Denge
 • Conscientiousness  –Ciddi,  Strateji, Organizasyon

Özel hayatımızda ve iş hayatımızda başarının yolu insanları doğru anlamak ve  iletişim kurmaktan geçer. D.I.S.C yöntemi çalışma arkadaşlarınızı hangi renkten olduğunu bilmek onlarla daha kolay ve hızlı bir iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Genel olarak bu yöntem işe alımlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Mizaç; bir kişinin o işe uygunluğunu ve daha sonrasında da başarısının devamını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Siz Hangi Renksiniz?

disc_type_chart1

KIRMIZI

Genellikle dominant kişiklik olarak tanımlanır. İşlerin kendi yöntemleri ile hemen yapılmasını isterler. Disiplinsizliğe, başıboş tavırlara toleransı yoktur. Başarısızlıktan çok korkarlar ve engeller karşısında savaşçı bir tutum sergilerler. Rekabeti seven, güçlü, sorgulayızı, dobra, hedef odaklı, aceleci ve başarı odaklı kişikliklerdir.

İletişim sırasında, olaylar ve kişiler kendi standartlarına uymadığında eleştiricidir. Bazen dikkat etmeyerek incitici olur, düşündüğünü doğrudan söyler, sahnede olmayı sever, başrol ister, “ben”, “biz” den öncedir. Çalışırken sabırsızdır, huysuz olabilir, yönetmek ve kontrol etmek ister, hedefe/başarıya ulaşmak için kuralları atlayabilir, zor işlerden yılmaz, kaçmaz, işi başlatan olur, devamlı yeni hareket arar, detaylardan hoşlanmaz, değişik ortamlara çabuk adapte olabilir. Bu yazının devamını oku

Lüks Sektörde e-ticaret Uygulamaları

 • E-ticaret satışları her yıl çift haneli rakamlarla büyümeye devam ediyor.
 • Bu büyümede Asya önemli rol oynayacak.
 • Avrupa’da e-ticaret satışları her yıl ortalama    %10 artarak 2015 yılında 133 milyar $’a ulaşması;  Asya’nın da pastadaki payını ciddi biçimde artıracağı öngörülüyor.

Untitled

   E-Ticaret  ve  “Lüks Alışveriş Deneyimi” Çelişkisi ve Lüks Sanal Mağazalar

Özellikle geleneksel yaklaşımlarda birkaç yıl öncesine kadar  “e-ticaret” bir satış kanalı olarak algılanmıyordu.  Lüks tüketimin en ayırt edici özelliği müşterinin duygularına hitap etmek;  alışveriş sırasında, mekanın atmosferi ile  başlayan   yüz yüze  iletişim,  ürünle temas gibi sunumlarla müşteriye gerçek “Duygusal Deneyim”  yaşatmaktır. Online alışverişte ise bu sunumların hiçbiri kullanılamayacağı için e-ticaret lüks sektör için çok geçerli bir kar merkezi değildi…

 

Bu yazının devamını oku

2012 in review

WordPress.com istatistik yardımcı maymunları bu blog için bir 2012 yıllık raporu hazırladılar.

İşte bir alıntı:

600 kişi 2012 yılında Everest dağın tepesine ulaştı. Bu blog 2012 içinde yaklaşık 11.000 kez görüntülendi. Everest dağın tepesine ulaşmış her kişi bu blogu görüntüleseydi, bu kadar çok hit alması 18 yıl sürerdi.

Raporun tamamını görmek için buraya tıklayın.

Tedarik Zinciri Referans Modeli (Scor) Nedir?

           (SCOR-Supply Chain Operations Reference)

 Tedarik Zinciri Yönetimi,  farklı coğrafyalarda farklı kültürlerde çok şirketin yer aldığı  uluslararası bir yönetim modelidir. Sürecin işleyişi sırasında, şirketler arası uzaklıklar, kültürel farklılıklar, işleyiş sırasında sürecin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Bu sebeple uluslararası boyutta uygulanabilir standart bir iş modeline ihtiyaç doğmuştur. Bu yazının devamını oku

Scor Referans Modelinin Kapsamı

SCOR modeli tedarikçinin tedarikçisinden, müşterinin müşterisine kadar uzanan yönetim  stratejisi, malzeme, bilgi ve is akışlarının eslik ettiği Plan (Plan), Tedarik (Source), Yapım (Make), Taşıma (Deliver) ve Geri Dönüş (Return) olmak üzere bes ayrı entegre yönetim süreçleri üzerine kurulmustur.

Bu yazının devamını oku