Siz Hangi Renksiniz?

D.I.S.C Kişilik  Envanteri  

Tanım

  • Kişinin beyninin hangi lobunu kullandığını gösteren bilimsel bir profil belirleme aracı.
  • Dr. William Moulton Marston‘ın 1928 yılında yayınladığı “emotions of normal people” – “normal kişilerin duyguları” kitabına dayanıyor.

Yaşayan her birey kendine özel ve benzersizdir ve sınıflandırmalar bir bireyi özelinde tanımak ve algılamakta yeterli olamaz. Ancak sosyologlar genel eğilimler açısından kitleleri yorumlarken bazı sınıflandırmalar yaparlar ki bunlar genel üzerinde doğruya yakın bilgiler verir.
D.I.S.C kişilik envanteri de bu amaçla geliştirilmiş Amerika’da en yaygın biçimde kullanılan bir profil belirleme aracıdır. Bu bu teoriye göre insanlar temelde dört temel kişilik özelliğine yatkınlık gösteriyorlar. Bu yaklaşım, Dominance- Influence – Steadines- Comliance (Dominant –Etkileyici- Durağan/ İstikrarlı-Uyumlu)  olmak üzere  temel dört tip mizaç  üzerinde geliştirilmiş, 2 eksenli, 4 bölgeli bir diyagram üzerinde tanımlamış.

Untitled

  • Dominance – Kontrol, Güç, Kararlılık
  • Influence – Sosyal ilişkiler, İletişim
  • Steadiness – Sabır, Sebat, Denge
  • Conscientiousness  –Ciddi,  Strateji, Organizasyon

Özel hayatımızda ve iş hayatımızda başarının yolu insanları doğru anlamak ve  iletişim kurmaktan geçer. D.I.S.C yöntemi çalışma arkadaşlarınızı hangi renkten olduğunu bilmek onlarla daha kolay ve hızlı bir iletişim kurmanıza yardımcı olur.

Genel olarak bu yöntem işe alımlarda sıkça kullanılan bir yöntemdir. Mizaç; bir kişinin o işe uygunluğunu ve daha sonrasında da başarısının devamını etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Siz Hangi Renksiniz?

disc_type_chart1

KIRMIZI

Genellikle dominant kişiklik olarak tanımlanır. İşlerin kendi yöntemleri ile hemen yapılmasını isterler. Disiplinsizliğe, başıboş tavırlara toleransı yoktur. Başarısızlıktan çok korkarlar ve engeller karşısında savaşçı bir tutum sergilerler. Rekabeti seven, güçlü, sorgulayızı, dobra, hedef odaklı, aceleci ve başarı odaklı kişikliklerdir.

İletişim sırasında, olaylar ve kişiler kendi standartlarına uymadığında eleştiricidir. Bazen dikkat etmeyerek incitici olur, düşündüğünü doğrudan söyler, sahnede olmayı sever, başrol ister, “ben”, “biz” den öncedir. Çalışırken sabırsızdır, huysuz olabilir, yönetmek ve kontrol etmek ister, hedefe/başarıya ulaşmak için kuralları atlayabilir, zor işlerden yılmaz, kaçmaz, işi başlatan olur, devamlı yeni hareket arar, detaylardan hoşlanmaz, değişik ortamlara çabuk adapte olabilir. Bu yazının devamını oku

Reklamlar

Değişen Rekabet Dengeleri ile Gelişen Yönetim Anlayışı

Yönetim Kuramlarına  tarihsel açıdan bakıldığında;  Organizasyona  ağırlık veren geleneksel klasik yaklaşımlar (1887-1927),  İnsana ağırlık veren davranışçı (neo klasik) yaklaşımlar (1909-1945) ve  örgütü bir sistem olarak ele alan sistem yaklaşımları görülür.

 Klasik Yönetim Kuramı, Fransa’da Fayol (1916), Amerikada Taylor (1911), İngiltere’de Urwick (1928-1943) ve Brech (1957) tarafından savunulan şirketin organizasyonel yapısına odaklanan bir yönetim anlayışıdır.Buna göre hedeflerin gerçekleştirilmesindeki en önemli aracın “Organizasyon” olduğu savunulmuş,hep iyi bir organizasyon yapısının nasıl olması gerektiği ile ilgilenilmiş ve insan unsuru, psikolojik ve sosyal çalışma koşulları  dikkate alınmamıştır. Bu özelliklerinde dolayı klasik yönetim kuramı sınırlık ve mekanik olmakla eleştirilmiş, yerini neoklasik Yönetim anlayışına bırakmıştır.

Neoklasik Yönetim Kuramı,organizasyonun sosyal ve beşeri yönünü dikkate alan bir yaklaşım geliştirmiştir. Bu yazının devamını oku

Modern Yönetim Kuramında Sistem Yaklaşımı

 

2. dünya savaşı yıllarından itibaren yönetim konularının ele alınışında yeni bir yaklaşım hakim olmaya başlamıştır. ‘ Sistem Yaklaşımı’ olarak bilinen bu yeni düşünce tarzı biyolog Von Bertalanffy’ nin 1920’ lerde başlattığı ‘Genel Sistem Teorisi’ nden kaynaklanmaktadır. 

Genel sistem teorisi daha çok biyolojide ve sibernetik alanında geliştirilmişse de , sosyal gruplaşma ve örgütlere uygulama yönünde çeşitli çalışmalara konu olmuştur.  Modern organizasyon teorisi ve genel sistem teorisi , sistemi oluşturan parçalar, bu parçaların sistem içi ve dışındaki hareketleri, sistemin içinde bulunduğu çevreyle karşılıklı etkileşimler,i, kendi aralarındaki etkileşimleri ve sistemin genel büyüme ve istikrar sağlama problemleri üzerinde odaklanmıştır. Ancak modern organizasyon teorisi temelde insan sistemini incelemesi açısından genel sistem teorisinden ayrılmaktadır.  Bu yazının devamını oku

Sistem Yaklaşımının Özellikleri ve İlgili Kavramlar

Sistem ve Alt Sistem

Sistemi meydana getiren parçalar alt sistem olarak adlandırılmaktadır. Mekanik, biyolojik, sosyal bütün sistemlerin alt sistemleri mevcuttur. Örneğin eğer personel bölümü sistem olarak ele alınır ise eleman seçme , yerleştirme, terfi vs. ile ilgili personel yönetimi faaliyetleri birer alt sistem olacaktır. Bir sistemin faaliyeti o sistemin alt sistemleri arasındaki fonksiyonel bağlılığın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan bu alt sistemler arasında karşılıklı etkileşim söz konusudur.

Açık ve Kapalı Sistemler

Her sistem faaliyetlerini belirli bir çevrede yerine getirir. Sistem ile bu çevre arasında enerji, bilgi ve materyal alışverişi varsa bu sistem açık Bu yazının devamını oku