Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim

kurumsallaşma

kurumsal yönetim

 

 

Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim son yıllarda  hayatımıza özellikle OECD ile girmiş kavramlardır. Firmalar sürdürülebilir başarıyı yakalamak istiyorlarsa bu kavramlara tanışmalıdır, ancak maalesef ülkemizde kurumsallaşma sürecinde yeterinde ilgi gösterilmemekte bunun sonucu olarak da aile şirketlerinin ekonomik faaliyetleri kısa sürmektedir. Ekonomimizde lokomotifi görevini gören ihracatımızın kayda değer bir kısmını gerçekleştiren aile şirketlerinin yaşam ömrü ortalama 24 yıldır. Bu da kurucunun firma başında kaldığı süreye denk gelmektedir. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, birinci kuşakta son bulan aile şirketi oranını %80; ikinci kuşağa ulaşanların oranı %16, üçüncü kuşağa ulaşanların oranı %4’dür.

Uzun vadede kurumsallaşmayan ve kurumsal yönetimin temel ilkelerini uygulamayan şirketlerin sürdürülebilir başarıyı yakalaması oldukça güçtür

Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin  esas amacı bir organizasyonun  sistemi kişiye bağlı olmaktan çıkarmak,devamlılığı belli kişilerin varlığına bağlı olmayan bir sistem’ oluşturmaktır.

Kurumsallaşma genellikle organizasyon ve operasyon üzerine yoğunlaşır; iş çerçevelerinin belirlenmesi, yetki sorumluluk ve rollerin tanımlanması, standart uygulamaların ve denetim yapısının oluşturulması konularına eğilir.

 • Amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulması;
 • İş tanımlarının yazılması;
 • Prosedür ve yönetmeliklerin oluşturulması;
 • Yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi gibi unsurlara işaret eder. Kurumsallaşma kısaca, operasyonel işlerin daha doğru bir şekilde işlemesini amaçlar.

Kurumsal Yönetim ise, “sahiplik ve kontrol” unsurlarının devreye girmesiyle anlam kazanır; hesap verilebilir şeffaf bir yapının oluşmasını sağlamayı böylelikle  pay sahiplerinin çıkarlarını gözetmeyi amaçlar.

 • Aile anayasası oluşturulması;
 • Aile yönetim ilişkilerinin belirlenmesi;
 • Hissedar olan ve olmayan, yönetimde olan ve olmayan aile bireylerinin çıkarlarının dengelenmesi;
 • Aile konseyi oluşturulması;
 • Çatışma yönetimi sistematiği oluşturulması;
 • Haleflik planı yapılması;
 • Hissedar sözleşmesi hazırlanması gibi unsurları ön plana çıkarır.

Bu unsurlar, sahipliği ellerinde tutan aile bireylerinin, varlıklarını- gelecek kuşaklara ulaştırmalarını, dolayısıyla şirketin devamlılığını sağlar.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurumsal yönetim dört ana prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Adillik; Adilik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifade eder. Azınlık hissedarları ve yabancı ortaklar da dâhil olmak üzere, hissedar haklarının korunması bu ilke altında incelenmektedir.

Sorumluluk;  Sorumluluk ilkesi, şirketlerin pay sahipleri için değer yaratırken, toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade eder.

Şeffaflık; Kuruluşların kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını, doğru zamanda yapması gerekliliği, iyi uygulamalarda ortaya konmaktadır.

Hesap Verebilirlik Kurumsal yönetim çerçevesi, şirketin stratejik rehberliğini, yönetim kurulu tarafından yönetimin etkin denetimini ve yönetim kurulunun, şirkete ve hissedarlara karşı hesap verme yükümlülüğü taşımasını sağlamalıdır.

Kaynak:  http://www.demetekin.com.tr/kurumsallasma-ve-kurumsal-yonetim/

 

 

Turquality ile Marka Olmak…

Turquality Nedir?

Turquality projesi son derece büyük bir proje olup 2004 yılından bu yana şekillendirilmektedir. Program çok iyi kurgulanmış bir yapıya sahip olmakla birlikte sektörlere kademeli olarak açılmış, yaşanan sorunlar ve belirsizlikler süreç içinde düzeltilerek bu günkü haline getirilmiştir.

Önce tekstil ve hazır giyim sektörü, sonra hızlı ve  dayanıklı tüketim ürünleri, kuyum/mücevherat, plastik ambalaj, otomotiv, endüstriyel makine ve son olarak da bazı hizmet sektörleri (sağlık turizmi, yazılım ve lojistik sektörleri) de programa dahil edildi.

 

Turquality Türk+ Quality  sözcüklerinin kısaltılmalarıdır, Turquaz rengini çağrıştırdığı için  Turquality olarak isimlendirilmiştir. Dünya çapında güçlü Türk markaları oluşturmayı hedefler.

Bu bir marka yolculuğudur, bir gemiye binersiniz ve devlet de rüzgarıyla size destek verir.

Bu yolculukta neler olur? Kısaca özetleyelim

 

Finansal Kaynak

Turquality marka olmaya aday gördüğü firmanın birçok harcamasını hibe kredi şeklinde destekler.;  harcama gerçekleştikten sonra masrafın % 50 si şirkete karşılıksız geri ödenir; böylelikle şirkete ciddi bir nakit girişi olur.

 

Marka Değerinin Artırılması

Marka değeri yüksek şirketler ürünlerini daha avantajlı fiyatlarla piyasaya sürerler; rekabet güçleri yüksektir. Ancak marka değeri olmayan bir şirket rekabet edebilmek için fiyatını düşürmek zorundadır. Bu sebeple bu program,  şirketlerin marka değerini artırmaya yönelik faaliyetlerini destekler ve bu konuda yol gösterici rol oynar. Bu kapsamda şirketlere uluslararası danışmanlık firmalarıyla çalışma ve onlardan profesyonel marka desteği konusunda hizmet alma olanağı sunar; aynı zamanda bu konuda alınan tüm danışmanlık, Pazar araştırması, reklam,  kurumsal kimlik çalışmaları vb  danışmanlık  giderleri de destek kapsamında değrelendirir.

 

Ar-ge ve Tasarım ile Katma Değeri Yüksek Ürünler

Ar-ge ve tasarım konusunda gerekli yatırımları yapmayan firmalar teknolojik dönüşümde geri kaldıkları için global rekabette sıkıntı yaşarlar. Turquality,  firmaların marka olma yolunda bu süreçleri geliştirmeleri için gerekli  finansal desteği sağlamaya çalışır.  Bu kapsamda gerçekleşen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil masraflarını, Ürün Geliştirme ve Ar-Ge  konusunda sağlanan tüm danışmanlık hizmetlerini aynı zamanda moda tasarımcısı ve endüstriyel ürün tasarımcısı maaşlarını destek kapsamında değerlendirir.(brüt ücretlerinin % 50’i oranında 5+5 yıl” süre ile  en fazla 5 adet)

 

Teknolojik Dönüşüm ve Verimlilik

Teknolojiyi doğru zamanda doğru yatırımları yapan ve etkin şekilde  kulanan şirketler insan kaynağı dahil tüm temel girdilerde ciddi maliyet avantajı yakalarlar. Turquality bu sebeple  her türlü yazılım, lisans, bu işler için alınacak   eğitim, danışmanlık harcamalarını destekler.

 

Kurumsallaşma

Turquality başvuru öncesinde şirketin kurumsallaşma konusunda ne kadar yol aldığını değerlendirir; ve bu süreçleri daha da geliştirmesi konusunda şirketlere yol gösterici rol oynar.

hizmet sektörü turquality

Pazar Bilgisi

Turquality, şirketlerin doğru Pazar ve rekabet stratejileri geliştirmeleri için “Marka Gelişim Yol Haritası” başlığında profesyonel destek almalarını sağlar. Bu profesyonel iş planları pazarın büyüklüğünden,  rakip firmaların detaylı analizine kadar son derece detaylı çalışmaları içeren ve şirketin doğru hedef pazarlara odaklanması ve doğru ürün üretmesini sağlayan planlardır.

Danışman Firma ile hazırlanan marka gelişim yol haritası bu süreçteki en önemli ve altın değerinde bir çalışmadır.Turquality tüm diğer giderlerin %50 sini karşılarken bu çalışmanın % 75’ini karşılar.

İşte bu görüldüğü gibi bu çalışmalar  birçok açıdan firmayı yükseklere taşıyan üst düzey iş planlarından oluşuyor, sizde de Turquality ile bu Marka Yolculuğu’na ne dersiniz?

Kaynak:http://www.demetekin.com.tr/

2 Haziran 2015 tarihli ve 29374 sayılı kararla “Hizmet Sektörü” de turquality kapsamında dahil edildi; karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hizmet Sektörü Stratejik Bir Kararla Turquality Kapsamına Dahil Edildi

http://www.turquality.com/mevzuat/2015-9_sayili_karar